Skip to content

Нормативно-правовий акт класифікація

Скачать нормативно-правовий акт класифікація rtf

Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права і нормативно-правовий форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права. Акт акт займає особливе місце в системі правових актів. Підзаконні нормативно-правові акти. Найбільш значущою є їх класифікація за юридичною силою. Ознаки нормативно-правового акта: 1) приймається або санкціонується уповноваженими органами держави (правотворчими органами) або народом (через нормативно-правовий 2) завжди містить нові норми права або змінює (скасовує) чинні, чітко формулює зміст юридичних класифікація і обов'язків; 3) приймається з дотриманням певної процедури; акт має форму письмового акта-документа і класифікація визначені реквізити: а) вид акта (закон, указ, постанова).

2. Класифікація нормативно правових актів за різними критеріями. Класифікація за юридичною силою. Закони. Підзаконні нормативно-правові акти. Міжнародні договори. Класифікація за дією нормативно-правових актів в просторі і за колом осіб.  Нормативно-правові акти не слід ототожнювати не тільки з нормативними, але і з іншими правовими (правозастосовчими, інтерпретаційними) актами, що мають свою видову специфіку. Так: • якщо нормативно-правовий акт направлений на регулювання найбільш типових, масових відносин, то акти застосування права регулюють конкретні життєві ситуації, одиничні випадки (вирок суду).

Нормативно-правовий акт – це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими на це суб'єктами нормотворчості у визначеній формі та за встановленою процедурою, спрямований на встановлення, зміну або скасування норм права. Нормативно-правовий акт є різновидам правового акта. Під правовим актом зазвичай розуміють документ, що є зовнішньою юридичною формою закріплення змістовних елементів правової системи (норм права, індивідуальних приписів, автономних рішень осіб та ін.).

Ключові слова: класифікація, види, нормативно-правових, актів. Нормативний правовий акт — це правовий акт, прийнятий уповноваженим на те органом і містить правові норми, тобто приписи загального характеру і постійної дії, розраховані на багаторазове застосування. Нормативні акти видаються органами, що володіють нормотворчої компетенції, в строго встановленій формі. Нормативний акт є офіційним документом, носієм юридично значимої інформації. Нормативний акт займає особливе місце в системі правових актів.

Його слід відрізняти від актів застосування й тлумачення права (докладніше в інших розділах. Нормативно-правові акти є головним джерелом національного права України. Тому питання їх класифікації є принциповими для навчального курсу теорії держави та права. Існують такі критерії поділу нормативно-правових актів на види, як юридична сила, галузева належність, характер волевиявлення, сфера суспільних відносин, строк дії, сфера дії. Дуже важливе значення має класифікація нормативно-правових актів за юридичною силою.

Юридична сила є особливою якістю нормативно-правового акту, яка визначає його місце та роль у системі законодавства, залежить від статусу та повноважень органу, що видав акт. Ознаки нормативно-правового акту. Види нормативно-правових актів їх юридична сила. Ознаки та види законів. Підзаконний нормативно-правовий акт. Дія нормативно-правових актів у часі просторі і за колом осіб. Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права і функцію форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права.

Ознаки нормативно-правового акта: 1) приймається або санкціонується уповноваженими органами держави (правотворчими органами) або народом (через референдум); 2) завжди містить нові норми права або змінює (скасовує) чинні, чітко формулює зміст юридичних прав і обов'язків; 3) приймається з дотриманням певної процедури; 4) має форму письмового акта-документа і точно визначені реквізити: а) вид акта (закон, указ, постанова);.

- нормативно-правові акти найбільш повно і легко можуть бути систематизовані, що сприяє полегшенню користування ними, крім того, вони дають можливість для узгодження і впорядкування чинних правових норм. Юридичні властивості нормативно-правових актів наступні: вони є волевиявленням держави або всього народу, тобто приймаються тільки державними або іншими органами, які мають відповідні державно-владні правотворчі повноваження, і є їхнім одностороннім волевиявленням; - містять у собі правові норми; - мають зовнішню форму у вигляді письмового документу встановленої форми.

Характеристика нормативно-правового акту: поняття, ознаки, класифікація. Дослідження меж дії нормативно-правових актів: у часі, в територіальному відношенні, по колу осіб. Місце та роль закону у системі нормативно-правових актів.

rtf, PDF, EPUB, rtf